အသင့္သံုး ကြန္ကရစ္ ပံုေလာင္းစက္မ်ား

GEC သည္ Vibrocast Italy ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ လွည့္ေမြစနစ္သံုး ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္မ်ားကို အေရွ႕ေတာင္အာရွနိင္ငံအမ်ိဳးမ်ိဳး၌ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လ်က္ရွိပါသည္။ အဆိုပါစက္မ်ားသည္  စက္ေမာင္းႏွင္သူတစ္ဦးႏွင့္ ကြန္ကရစ္ထည္မ်ားကို ကေတာ့ထဲသို႔ ေလာင္းခ်မည့္ အျခားအလုပ္သမားတစ္ဦးသာလိုအပ္ျပီး အလိုအေလ်ာက္ေမာင္းႏွင္နိုင္ေသာစနစ္ပါရွိကာ U ျပြန္သ႑န္၊ နယူးဂ်ာစီပံုစံ၊ ေသတၱာပံုေျမေအာက္ပိုက္လိုင္း၊ လမ္းတာေဘာင္မ်ား စသည့္ မည္သည့္ အသင့္သံုးကြန္ကရစ္ထည္ကိုမဆို ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ပါသည္။ မိုလ္ပံုစံခြက္၏ အသြင္အျပင္ေပၚတြင္ မူတည္ျပီး ကြန္ကရစ္အထည္ ၁ ခုမွ ၈ခုအထိ ထုတ္လုပ္ရန္  ၅ မိနစ္မွ ၁၀ မိနစ္ထိ ၾကာျမင့္ပါသည္။.
အတန္းလိုက္ေရြ႕လ်ားသည့္ စနစ္အား အသံုးျပဳရျခင္းမရွိဘဲ အိမ္တြင္းႏွင့္ ျပင္ပ၌ ညီညာသည့္  မည္သည့္မ်က္ႏွာျပင္တြင္မဆို အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။ ဤျဖစ္စဥ္အတြင္းတြင္ အေျခာက္ကြန္ကရစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အစိုကြန္ကရစ္ထက္ ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္းထား ပိုမိုျမွင့္မားေစျပီး လုပ္အားလုိအပ္ခ်က္ကို အဆမ်ားစြာ ေလ်ာ့ပါးေစသည္။သင္ထုတ္ယူလိုေသာ ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္ပစၥည္းမ်ား၏ အရြယ္အစားအရ အၾကီးဆံုးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ၄ မီတာအထိ   မိုဒယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ဝယ္ယူရရွိနိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္ မိုလ္ပုံစံခြက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီလည္းျဖစ္ျပီး သင္မွာၾကားသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း တသေဝမတိမ္းတူညီသည့္ မိုလ္ပံုစံခြက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေပးပါမည္။
GEC သည္ အသစ္ႏွင့္ အသံုးျပဳျပီးသား ေဒါင္လိုက္-ပိုက္သြန္းေလာင္းစက္မ်ားႏွင့္ သတၱဳျငမ္းထုတ္လုပ္သည့္စက္မ်ားကိုလည္း ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရွိပါသည္။ သတၱဳျငမ္းထုတ္လုပ္ရာတြင္ အခ်င္း ၄ မီတာအထိလည္းေကာင္း ပိုက္သြန္းေလာင္းစက္မ်ားတြင္မူ အခ်င္း ၃ မီတာအထိလည္းေကာင္း ထုတ္္လုပ္နိုင္ပါသည္။
  ေရာင္းခ်မႈအျပီးႏွင့္ အာမခံကာလအလြန္ စက္ယႏၱရားမ်ားအား အလံုးစံု စုံစမ္းေဆးျခင္းႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား ဝယ္ယူရရွိေရးအတြက္လည္း ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။      ကၽြန္ုပ္တို႔၏ေစ်းကြက္မ်ားအတြင္း အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မွီျငမ္းကိုးကားခ်က္မ်ားကို ရရွိထားပါသည္။