အပိုပစၥည္းမ်ား/ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

GEC ကုမၸဏီသည္ တာဝါကရိန္းမ်ား၊ လူစီးဓာတ္ေလွကားမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးသံုး ေဒါင္လိုက္ျငမ္းစင္မ်ားကို ကၽြန္ုပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္ကုမၸဏီ Heiser Group မွတဆင့္ ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးလ်က္ရွိပါသည္။ ဒရိုက္ဗ္မ်ား၊ ေကဘယ္ၾကိဳးမ်ား၊ အသြားျပန္႔ဂီယာမ်ား၊ လံုျခံဳေရးခလုတ္ခံုမ်ား၊ ေဒါင္လိုက္ျငမ္းစင္မ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး ကိရိယာ စသည္ျဖင့္ အစိတ္အပိုင္းတိုင္းအား မည္သည့္တံဆိပ္ႏွင့္မဆို ျဖန္႔ျဖဴးေပးနိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ အစိတ္အပိုင္းပစၥည္းမ်ားကို ပင္ရင္းအစိတ္အပိုင္းမ်ားထုတ္လုပ္ရာစက္ရံုမ်ားမွ ေသခ်ာစြာ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အာမခံသက္တမ္းကာလအတြင္းျဖစ္ေစ သက္တမ္းလြန္ကာလ၌ျဖစ္ေစ အသင့္သံုး ကြန္ကရစ္ပံုေလာင္းစက္မ်ားအတြက္ အပိုပစၥည္းမ်ားအျပင္  ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏ အရြယ္အစားကို ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံုစံသစ္မ်ားႏွင့္ မိုဒယ္သစ္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔အား အခ်ိန္မေရြးျပဳလုပ္နိုင္သည့္ အံကိုက္ျပဳလုပ္ထားေသာ မိုလ္ပံုစံခြက္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။
သင့္စက္ကိရိယာအဆင္သင့္ျဖစ္သည့္အခါ ေကာင္းစြာေလ့က်င့္ေပးထားေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ နည္းပညာရွင္မ်ားက သင့္စက္ရံုရွိ စက္ယႏၱရားမ်ားအား အလံုးစံု စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈကို ေသခ်ာစြာေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အပတ္စဥ္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ မြမ္းမံထိန္းသိမ္းမႈတို႔ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လာနိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ အာမခံသက္တမ္းကာလအတြင္းျဖစ္ေစ သက္တမ္းလြန္ကာလ၌ျဖစ္ေစ ကၽြန္ုုပ္တို႔၏ အပိုအစိတ္အပိုင္းပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳျပီး  အစားထိုးလဲလွယ္မႈကို ျမန္ဆန္စြာ ျပဳလုပ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။