ပင္မစာမ်က္ႏွာ


GEC သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းျဖစ္ျပီး အာရွ-ပစိဖိတ္ေစ်းကြက္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြင္း အသင့္သံုး ကြန္ကရစ္ပံုေလာင္းစက္မ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုး စက္ယနၱရားမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုး၊ ျဖန္႔ခ်ိလ်က္ရွိကာ ေဒသတြင္း၌ ထြက္ရွိေသာ  ကုန္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလည္း ကူးသန္းေရာင္းဝယ္လ်က္ရွိပါသည္။ ဥေရာပေဒသအတြင္း ခိုင္ခိုင္မာမာရရွိထားေသာ ပို႔ကုန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားအေပၚ ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္နားလည္မႈတို႔ျဖင့္  ကၽြန္ုပ္တို႔ေဖာက္သည္မ်ား၏ လိုအင္ႏွင့္တသားတည္းက်ေစမည့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အလံုးစံုေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းပံ့ပိုးလ်က္ရွိပါသည္။
အသင့္သံုး ကြန္ကရစ္ထည္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအတြင္း ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာမ်ားကို ရယူသံုးစြဲနိုင္ရန္ အဓိကကုမၸဏီၾကီးမ်ားႏွင့္အတူ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ တြက္ေျခကိုက္ျပီး အက်ိဳးထိေရာက္မႈရွိေသာ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ စက္ယႏၱရားမ်ားအား အလံုးစံု စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈအျပီး ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔ကို အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ  နိုင္ငံတကာနည္းပညာရွင္မ်ားအဖြဲ႕ျဖင့္ ေပးစြမ္းလ်က္ရွိပါသည္။